TOP workshopy ​a rozvojové programy

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

kontaktujte nás
MAnažérsky a firemný rozvojový program

Moderný manažér a agilná firma

pre viac informácii nás kontaktujte

7 dynamických oblastí moderného rozvoja

V dnešnom rýchlo sa meniacom firemnom a biznis prostredí je nevyhnutné, aby manažéri mali správne a adekvátne zručnosti, nástroje a know-how na zvládanie rastúcich nárokov a požiadaviek.
Program je zložený z workshopov a zároveň poskytuje realizačnú podporu formou projektového manažmentu a konzultačných služieb.

prejsť na program
Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

"FIT for Future" – Moderné manažérske trendy

Transformačný rozvojový program pre Vizionárskych Lídrov

Táto komplexná séria workshopov sa ponára hlboko do každého aspektu moderných manažérskych trendov a ich dôsledkov pre líderstvo, HR postupy a firemnú kultúru.

Účastníci sa rozvíjajú ako transformatívni lídri, vybavení znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním potrebným na to, aby svoje organizácie s istotou priviedli do reality „Future Company“.

ďalšie rozvojové programy nájdete - TOP workshopy - Team

prejsť na program

Dynamický rozvojový program pre hr

Navigácia k modernej HR Excelentnosti

"Navigating the Path to Modern HR Excellence" - pre viac informácii nás kontaktujte

Prejsť na program

Líderstvo - change management a transformácia

Navigácia v dynamike zmien moderného pracovného a biznis prostredia

Change management program - posilnite svoje líderstvo, realizujte zmeny, transformujte svoj tím a formujte budúcnosť svojej firmy

ďalšie inšpiratívne rozvojové programy - TOP workshopy

prejsť na program
výskumy mozgu v praxi

Neuroveda & projekty

pre viac informácii nás KONTAKTUJTE

prejsť na program

Projektová vízia

projektový manažment nie je len o procesoch, stratégiách a taktike, ale o hlbokom pochopení ľudského mozgu, vrátane najnovších poznatkov z neurovedy

Agilita v praxi

agilná kultúra neustáleho zlepšovania, kde zvedavosť poháňa inovácie a učenie sa z neúspechov je ​podporované, dynamika a adaptabilita v časoch zmeny a neistoty

Neuroveda

výskumy ako ľudský mozog ovplyvňuje rozhodovanie, štýl vedenia a komunikáciu v projektových tímov, zvládanie stresu, prirodzenú motiváciu, resilienciu a kreativitu

Inovácie

spochybňujte status quo, prijmite konštantné zmeny a rozvíjajte „growth mindset“, transformujte problem-solving postupy, znižujte stres a strach zo zlyhania

Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a well - being & pohody v modernom pracovnom prostredí

prejsť na program

50%

zníženie času realizácie projektov

30%

úspora nákladov na projekt

40 dní

ročná úspora na projektoch

100%

lepšia pracovná atmosféra

Projektový manažment je rozhodujúci pre úspech každej spoločnosti

Naše workshopy a programy sú navrhnuté tak, aby vybavili vašich zamestnancov vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré potrebujú na efektívne riadenie projektov, ich dodanie načas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite.

Projektový manažment - BASIC

Základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov.
viac o workshope

Projektový manažment - ADVANCED

Advanced úroveň poskytuje potrebné know - how, nástroje, postupy, procesy a ich konkrétnu aplikáciu vo vašej praxi.
viac o workshope

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie.
viac o workshope

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

Workshopy efektívneho projektového manažmentu

Na našich workshopoch sa naučíte praktické techniky a nástroje na zefektívnenie projektových pracovných postupov a optimalizáciu tímového výkonu. Získate tiež prehľad o najnovších trendoch riadenia projektov a osvedčených postupoch, ktoré vám môžu pomôcť riadiť projekty s istotou a udržať si náskok pred konkurenciou.

Plánovanie projektu
Riadenie a mitigácia rizík
Manažment Stakeholderov
Plánovanie zdrojov
Riadenie a motivácia tímu

Čo sa naučíte?
agenda workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Pridajte sa k nám ešte dnes a posuňte svoje projektové fungovanie na vyššiu úroveň.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Kedy a prečo projekty zlyhávajú?

Projektoví manažéri potrebujú dôkladne pochopiť každý z nasledovných výrazných dôvodov zlyhania projektov, aby tak zabezpečili úspešné dokončenie projektu. Aktívne riešenie týchto výziev im môže pomôcť minimalizovať riziká projektu a maximalizovať ich šance na úspech projektu.

Pokračovať ďalej

TOP príčiny zlyhania projektov

01

Slabé plánovanie:
Zlé plánovanie môže mať za následok nedostatočný rozpočet, nejasný rozsah, chýbajúci harmonogram projektu alebo nedostatočnú komunikáciu medzi členmi tímu.

02

Nejasné ciele:
Ciele projektu by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Ak sú ciele nejasné, môže to viesť k zmätku medzi členmi tímu a k zbytočným zlyhaniam.

03

Neadekvátne zdroje:
Pre úspešnú realizáciu vyžadujú projekty adekvátne zdroje. Nedostatočné zdroje môžu viesť k oneskoreniam, neúplným výsledkom alebo dokonca k zlyhaniu projektu.

04

Slabá komunikácia:
Projektoví manažéri potrebujú jasný komunikačný plán, určiť ako bude tím komunikovať, aké informácie budú zdieľané. Zlá komunikácia môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom. 

Prečo si vybrať naše workshopy

Naše workshopy projektového manažmentu ponúkajú komplexné, pútavé a praktické vzdelávacie skúsenosti pre profesionálov, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti projektového manažmentu.
Naše workshopy sú navrhnuté tak, aby pomohli jednotlivcom rozvíjať zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.

Posuňte svoje projekty na novú úroveň

V dnešnom vysoko konkurenčnom biznis prostredí je úspešné riadenie projektov nevyhnutné na dosiahnutie biznis cieľov a udržanie konkurenčnej výhody.
Investovaním do workshopov a rozvoja projektového manažmentu môžu organizácie rozvíjať silnú „leadership culture“, budovať ​"high-performing" tímy a dosahovať lepšie výsledky.

kontaktujte nás

Benefity našich workshopov projektového manažmentu

Lepšie projektové výsledky

Projektový manažment zabezpečuje, že projekty sú dokončené včas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite, čo vedie k lepším výsledkom pre spoločnosť a jej klientov.

Zvýšená efektivita a produktivita

Projektové riadenie zefektívňuje procesy, zlepšuje využitie zdrojov a identifikuje potenciálne úzke miesta, čo vedie k zvýšeniu efektivity a produktivity.

Lepšie riadenie rizík

Projektové riadenie pomáha efektívne identifikovať a riadiť riziká, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť nákladného oneskorenia, sklzov alebo potreby prepracovania.

Zlepšená komunikácia a spolupráca

Efektívna komunikácia a spolupráca sú rozhodujúce pre úspešné riadenie projektu. Zabezpečením toho, že všetci pracujú na spoločných cieľoch, môžu spoločnosti predísť nedorozumeniam a oneskoreniam a dosiahnuť lepšie výsledky projektov.

Zlepšené leadership a manažérske zručnosti

Workshopy projektového manažmentu pomáhajú zamestnancom rozvíjať ich leadership a manažérske schopnosti a zručnosti, čo im umožňuje budovať vysokovýkonné tímy a dosahovať lepšie výsledky.

Konkurenčné výhody

Dodávaním projektov načas, v rámci rozpočtu a vo vysokej kvalite môžu spoločnosti získavať nové konkurenčné výhody voči svojim konkurentom, zlepšovať svoju reputáciu a zvyšovať dôveryhodnosť u klientov.

Úroveň workshopu podľa vašich nárokov

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov

kontaktujte nás

75%

Sample text. Click to select the Text Element.

kontaktujte nás

Projektový manažment môže výrazne podporiť aj firemné procesy

Projektový manažment môže pomôcť štandardizovať procesy, zlepšiť riadenie zdrojov, efektívnejšie riadiť riziká, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu a zvýšiť flexibilitu a adaptabilitu. Investovaním do workshopov v oblasti projektového manažmentu pre svojich zamestnancov môžu spoločnosti dosiahnuť lepšie výsledky projektov, znížiť náklady a zlepšiť svoju celkovú konkurencieschopnosť.