Projektový manažment - Basic

efektívna realizácia moderných projektov - základné nástroje a postupy

benefity

Čo získate

workshop projektového manažmentu - Basic je navrhnutý tak, aby vám poskytol základné projektové know - how, nástroje a zručnosti, ktoré potrebujete na úspešné riadenie projektov od začiatku až po ukončenie projektu

naučíte sa iniciovať a plánovať projekty, definovať požiadavky a rozsah projektu, vytvoríte si projektové harmonogramy a rozpočty, riadite projektové riziká, efektívne komunikujte so zainteresovanými stranami a oveľa viac...

Spoznáte kľúčové oblasti riadenia projektov

 1. Úvod do projektového manažmentu
 2. Iniciácia a plánovanie projektu
 3. Rozsah a požiadavky projektu
 4. Plánovanie projektu a riadenie času
 5. Rozpočtovanie a riadenie nákladov
 6. Riadenie rizík projektu
 7. Manažment Stakeholderov
 8. Realizácia a kontrola projektu
 9. Ukončenie projektu a ponaučenia
 10. Nástroje a procesy riadenia projektov

Spoločne prechádzame praktickými nástrojmi a príkladmi z vašich vlastných reálnych projektov tak, aby sme zabezpečili, že z workshopu odídete s praktickými zručnosťami, ktoré môžete okamžite aplikovať na svoje reálne projekty.

Účasťou na tomto workshope zlepšíte svoju schopnosť dokončiť projekty načas, v rámci rozpočtu a k spokojnosti zainteresovaných strán - Stakeholderov.

na obsah

Benefity projektového manažmentu

01

Lepšia realizácia projektov

Implementácia procesov projektového manažmentu pomôže zabezpečiť, aby boli projekty dodané načas a v rámci rozpočtu, čo pomôže spoločnosti dosiahnuť jej strategické ciele.

02

Zvýšená efektivita

Implementáciou štandardizovaných procesov a postupov môže spoločnosť znížiť straty, plytvanie a zlepšiť produktivitu, čo povedie k úsporám nákladov a zvýšeniu ziskovosti.

03

Vyššia kvalita

Efektívny projektový manažment pomôže zabezpečiť, že projekty budú dokončené na vysokej úrovni, čo zvýši reputáciu spoločnosti a povedie k vyššej spokojnosti zákazníkov.

04

Lepšie riadenie rizík

Procesy projektového riadenia pomôžu identifikovať a riadiť riziká, čím sa zníži pravdepodobnosť zlyhania projektu a tým sa minimalizujú súvisiace náklady na mitigáciu rizík.

05

Lepšia komunikácia

Jasná a efektívna komunikácia je rozhodujúca pre úspech projektu a procesy projektového manažmentu pomôžu zabezpečiť efektívnu a včasnú komunikáciu.

06

Efektívne riadenie zdrojov

Pomocou procesov efektívneho projektového riadenia môže spoločnosť optimalizovať alokáciu zdrojov, čo vedie k lepšiemu využitiu firemných zdrojov a úspore nákladov.

Čo sa naučíte?
agenda workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Pridajte sa k nám ešte dnes a posuňte svoje projektové fungovanie na vyššiu úroveň.

Príprava projektu

 • Najnovšie výskumy neurovedy aplikované v praxi
 • Biznis prostredie - prečo projekty?
 • Čo je projekt, Parametre projektu
 • Projektový manažment a Projektový cyklus
 • Inicializácia projektu - Hranice & súvislosti
 • Analýza prostredia projektu
 • Analýza stakeholdrov

Plánovanie projektu

 • Úvodné zadanie projektu
 • Projektový 3-uholník
 • Rozsah a Kvalita projektu vs. limity projektu
 • Zdroje, Rozpočet, Ľudské zdroje
 • Plánovanie projektových aktivít (WBS)
 • Plánovanie času - Ganttov diagram, Plán míľnikov
 • Plánovanie zdrojov

Riadenie projektu

 • Riadenie projektu a rozhodovanie
 • Kontroling a progres projektu
 • Sociálny kontroling
 • Riadenie rizík a zmien na projekte
 • Líniová štruktúra, Projektová organizácia
 • Projektový tím - tvorba a organizácia
 • Úlohy a zručnosti v projektovom tíme
 • Matica zodpovedností - RACI matrix
 • Komunikácia na projekte

Ukončenie projektu

 • Reporting projektu a Status míting
 • Lessons learned - skúsenosti a poučenia
 • Projektový marketing
 • Ukončenie projektu
 • Pyramída tímu - Model riadenia projektového tímu
 • Leadership - 5 úrovní vedenia tímu
 • Motivácia projektového tímu
 • Dodanie projektových výsledkov - deliverables
 • Interný zákazník

Efektívna realizácia projektu

získate nástroje a postupy ​ako vykonať plán projektu, vrátane riadenia zdrojov projektu, monitorovania priebehu projektu a kontroly zmien projektu
spoznáte ako riadiť kvalitu projektu a zabezpečiť, aby výstupy projektu spĺňali požiadavky projektu a nároky Staleholderov

kontaktujte nás

získajte konkurenčnú výhodu a využívajte plný potenciál projektového manažmentu - naučíte sa ako efektívne komunikovať so zainteresovanými stranami, riadiť rozsah projektu, harmonogram a rozpočet, zmierňovať riziká projektu a riadiť zmeny projektu

moderné projekty odrážajú najnovšie trendy a postupy v projektovom manažmente

kontaktuje nás

Prekonajte očakávania a zvýšte spokojnosť zákazníkov

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

projektový manažment - prehľad

prehľad projektového manažmentu - rôzne biznis oblasti aplikácie, nástroje, postupy a know-how

projektový manažment - advanced

advanced úroveň potrebného know - how, nástrojov, postupov, procesov a ich konkrétnu aplikáciu v praxi

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - LEADERSHIP & SOFT SKILLS

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov