Projektový manažment - review & assessment

predpoklady úspešnosti

kontaktujte nás

Spoznajte kľúčové faktory úspešnosti vašich projektov

Priamym a okamžitým výstupom workshopu sú konkrétne realizačné kroky - váš Akčný Plán realizácie na dosiahnutie zvýšenej úspešnosti projektov vo vašej firme

praktické výstupy
ciele

zhodnotenie procesu plánovania, efektívnosť realizácie, riadenie rizík a komunikácia na projekte

pokračovať
benefity

úroveň zrelosti vášho projektového manažmentu, oblasti na zlepšenie pre excelentné riadenie projektov

pokračovať
výstupy

akčné plány realizácie zlepšení, identifikácia prekážok, kľúčové zdroje a podpora pre zmeny

pokračovať
oblasti

kľúčové faktory a predpoklady úspešnosti realizácie projektov - komplexná analýza podmienok

pokračovať

Prehľad silných a slabých stránok vašich projektov

Ak chcete efektívne transformovať svoje postupy riadenia a realizácie projektov a dosiahnuť projektovú excelentnosť, je dôležité zamerať sa na kľúčové oblasti a faktory, ktoré vedú k vyššej úspešnosti projektov

faktory úspešnosti

Lepšie projekty

Review & assessment - akčné plány a stratégie

Získate komplexný prehľad a jasné pochopenie aktuálneho stavu prostredia vášho projektového manažmentu. Spoločne preskúmame silné a slabé stránky riadenia a realizácie vašich projektov. Spoznáte príležitosti na zlepšenie dynamicky sa vyvíjajúceho projektového manažmentu a jeho kritickej úlohy pri dosahovaní vašich firemných a strategických cieľov. Workshop vám umožní vytvoriť cielené stratégie a využiť plný potenciál vašich projektov.

kontaktujte nás

Tento workshop vás vybaví praktickými poznatkami a kľúčovými zisteniami o úrovni fungovania projektového manažmentu vo vašej firme. Na základe získaných informácii spoločne vypracujeme personalizované a pre vašu firmu prispôsobené akčné plány realizácie excelentnosti projektového riadenia vo vašej firme.

Vytvoríte si spoločné pochopenie excelentnosti projektového riadenia v kontexte a podmienkach vašej firmy

Workshop prináša kľúčové vyhodnotenia

Proces plánovania a realizácie

Posúdenie prehľadnosti, jasnosti a uskutočniteľnosti vašich projektových plánov a realizačných procesov. Efektívnosť realizácie - vyhodnotenie efektívnosti a dosahovanej produktivity pri realizácii vašich projektov.

doplňujúce info

Riadenie rizík a komunikácia

Aká je úroveň proaktivity pri identifikácii a riešení rizík, aktívna práca s plánmi riadenia rizika, ako aj transparentnosť a efektívnosť komunikácie so zainteresovanými stranami a naprieč projektami, vhodnosť komunikačného mixu.

doplňujúce info

Tímová dynamika a angažovanosť Staleholderov

Posúdenie úrovne vzájomnej spolupráce, motivácie a angažovanosti v rámci projektových tímov, medzi Stakeholderami a manažérskymi štruktúrami firmy.

doplňujúce info

Adaptácia technológie a optimalizácia procesov

Analytické vyhodnotenie používaných projektových nástrojov, dostupných softwarových a technologických riešení a ich zosúladenie s optimálnou efektívnosťou projektových procesov.

doplňujúce info

Praktické výstupy

Dosiahnutie excelentného riadenia projektov je založené na vzájomnom a spoločnom úsilí. Tento workshop vám poskytne nástroje a znalosti potrebné pre podporu, leadership a najmä inšpiráciu vašich tímov k dosahovaniu excelentných projektových výsledkov. Komplexne zhodnotíme kľúčové faktory úspešnosti a na ich základe pripravíme postup ralizácie.

Akčné plány realizácie

 • príprava a vývoj individuálnych akčných plánov rozvoja schopností pre zvýšenie úspešnosti realizácie vašich projektov
 • vytvorenie tímového akčného plánu zlepšenia realizácie firemných projektov

Identifikácia prekážok a zdrojov

 • identifikácia zdrojov, podporných systémov a časových plánov pre efektívnu implementáciu dohodnutých akčných plánov
 • identifikácia prekážok a problematických oblastí vyžadujúcich okamžité zlepšenie
project management Excellence

Priame benefity vo vašej praxi

Workshop prináša nástroje a rady ako rozvíjať excelentnosť a dosiahnuť plný potenciál vašich projektov

 • spoznanie a pochopenie úrovne zrelosti vášho projektového manažmentu
 • konkrétne oblasti na zlepšenie, prispôsobené kontextu a podmienkam vašej firmy
 • dátami podložený základ pre implementáciu cielených stratégií zlepšovania projektov
 • realizovateľné znalosti a prioritný plán pre dosiahnutie excelentného riadenia projektov
kontaktujte nás

faktory úspešnosti

Komplexný
pohľad na stav
úspešnosti
realizácie projektov

Ak chcete skutočne transformovať svoje postupy riadenia a realizácie projektov a dosiahnuť projektovú excelentnosť, je dôležité zamerať sa na kľúčové oblasti, ktoré vedú k vyššej úspešnosti projektov

Predpoklady úspešnosti projektov

 • projektové prostredie
 • projektové myslenie
 • projektové skúsenosti, zručnosti a know – how
 • vhodné podmienky na realizáciu
 • efektívnosť projektových plánov a procesov realizácie projektov
kontakt

#Lepšie projekty

Excelentné riadenie projektov

Určité špecifické faktory ovplyvňujúce excelentnosť projektového manažmentu sa môžu meniť v závislosti od vášho odvetvia a firemného kontextu. Nasledovné kritické faktory patria medzi kľúčové faktory – oblasti, ktoré výrazne prispievajú k trvalo úspešným projektom.

Uvedený zoznam nie je úplný a vyčerpávajúci. Relatívna dôležitosť jednotlivých faktorov sa môže líšiť v závislosti od vašich podmienok a konkrétneho kontextu projektov. Zameraním sa na tieto základné princípy však môžete vytvoriť pevný základ pre dosahovanie trvalo úspešných projektov a riadenie úspechu vašej firmy.

kontaktujte nás

Kľúčové oblasti

 • 1. Vízia, ciele a príprava projektov
 • 2. Spolupráca a komunikácia
 • 3. Líderstvo, tímová práca a výkonnosť
 • 4. Starostlivosť o ľudí
 • 5. Rozhodovanie, riziká a zmeny
 • 6. Formy a efektívnosť realizácie
 • 7. Projektové zdroje, kvalita a výstupy projektov 
 • 8. Social controlling a motivácia na projekte
1. Vízia, ciele a príprava projektov

Jasná vízia projektového manažmentu: Excelentnosť projektového manažmentu v praxi – existuje jednoznačná, prehľadná, jasne definovaná a dobre popísaná projektová vízia. Každá projektová vízia je zároveň dostatočne realistická a dosiahnuteľná.

Projektové ciele a scope – rozsah projektov: Projektová organizácia vyžaduje presnosť a dôslednosť pri definovaní hraníc a súvislostí projektov. Vhodne a dobre definovaný rozsah projektu (project scope) tvorí základ pre dosiahnutie vzájomného súladu medzi projektami navzájom.

Robustné plánovanie a príprava: Existuje pevná základňa plánovacích postupov. Plánovacia fáza projektov je postavená na zdokumentovaných procesoch, obsahuje jasne definované role a zodpovednosti. Proces plánovania projektov sa vyznačuje efektívnymi a prehľadnými postupmi. Efektívne plánovanie umožňuje firme vytvárať dobre definované projektové plány s jasnými cieľmi, jednoznačnými časovými plánmi, rozpočtami a stratégiami alokácie zdrojov.

2. Spolupráca a komunikácia

Efektívna spolupráca: Prirodzenou nadstavbou efektívnych komunikačných schopností je aktívna spolupráca naprieč projektovými tímami a celou firmou. Účastníci projektov sú podporovaní pri získavaní schopností efektívne riadiť očakávania Stakeholderov (Expectations Management).

Aktívny Stakeholder manažment: Angažovanie a aktívne zapojenie Stakeholderov je súčasťou efektívneho riadenia všetkých zainteresovaných počas celého životného cyklu projektu. Na projektoch sú k dispozícii nástroje a techniky potrebné na budovanie vzťahov, riadenie očakávaní a proaktívne riešenie obáv zainteresovaných strán projektu.

Otvorená, efektívna a kolaboratívna komunikácia: Existuje funkčný a efektívny ekosystém projektovej komunikácie, ktorý podporuje jednoznačnú a transparentnú komunikáciu. Formy, spôsoby a štruktúra komunikácie umožňuje aktívne zdieľanie informácií na všetkých úrovniach manažmentu firmy.

3. Líderstvo, tímová práca a výkonnosť

Efektívny leadership a tímová dynamika: Existuje podpora a silné líderstvo s jasným smerovaním, víziou a cieľmi. Projektová kultúra rozvíja excelentné riadenie projektov. Princípy empowering leadershipu sú súčasťou rozvoja projektových tímov. Jednoznačné a jasné úlohy a zodpovednosti vytvárajú predpoklad pre rozvoj vysokovýkonných projektových tímov.

Aktívny engagement a empowerment tímu: Budujete vysokovýkonné tímy s jasnými úlohami, zodpovednosťami a komunikačnými štruktúrami, čím zároveň posilňujete vzájomnú spoluprácu a atmosféru dôvery. Dostatok vlastného priestoru je prirodzenou súčasťou „empowerment“ projektovej kultúry.

Performance management a hodnotenie výkonu: Existuje systém efektívneho riadenia a hodnotenia výkonov na projektoch podľa vopred definovaných metrík a KPI s jasnými „data-driven“ podkladmi. Máte možnosti hodnotiť vývoj a zmeny výkonnosti v čase a aj naprieč projektami. Nástroje a techniky zberu dát, ich analýzy a vykazovania vám umožňujú vyhodnocovať vplyv a prínos vylepšených praktík projektového manažmentu.

4. Starostlivosť o ľudí

Kultúra neustáleho zlepšovania: Aktívne rozvíjate kultúru neustáleho učenia sa a zlepšovania naprieč projektami a celou firmou. Cielene podporujete účastníkov projektov, aby aktívne vyhľadávali spätnú väzbu, následne boli schopní prijímať nápravné opatrenia a navzájom si zdieľali best practices zo svojich projektov.

Zdieľanie znalostí a kontinuálne učenie sa : Existuje systém podpory vzájomného zdieľania know – how a získaných skúseností v rámci projektových tímov a firmy. Aktívne rozvíjate kultúru neustáleho vzdelávania a osobného rozvoja.

Mentoring a podpora: Projektová organizácia zabezpečuje adekvátnu podporu smerom k projektovým tímom, ale aj k jednotlivcom počas celého projektového cyklu. Zároveň je k dispozícii aktívny mentoring zo strany skúsených Stakeholderov.

5. Rozhodovanie, riziká a zmeny

Rozhodovanie na základe dát a faktov: Prijímanie rozhodnutí počas celého životného cyklu projektov je postavené na dátach a objektívnych údajoch. K dispozícii sú nástroje a techniky na analýzu dát, aktívne sledovanie pokroku realizácie projektov, efektívnu identifikáciu a riadenie rizík a zároveň objektívne meranie výkonu projektových tímov a jednotlivcov.

Efektívny risk manažment: Proces a postupy riadenia rizík sa vyznačujú efektívnosťou, agilitou, adaptabilitou a dynamikou. Proaktívne identifikujete potenciálne riziká a vytvárate mitigačné stratégie na ich zmiernenie. Optimálne realizujete dohodnuté akčné plány a efektívne monitorujete pokrok, čo vám umožňuje minimalizovať negatívne dopady projektových rizík.

Expertnosť v oblasti change managementu: Máte implementovaný štruktúrovaný prístup a proces riadenia zmien. Schopnosti predvídania, očakávania a proaktívneho prístupu k zmenám sú nevyhnutným predpokladom úspešných projektov. Včasné adresovanie zmien, poskytovanie nových riešení a efektívne riadenie zmien zaisťuje hladkú realizáciu projektov, zvyšuje šance na prispôsobenie sa a aktívne zapojenie zainteresovaných strán.

6. Formy a efektívnosť realizácie

Realizácia projektov a dodávanie výsledkov: Existuje pevný základ pre úspešnú realizáciu projektov so zdokumentovanými procesmi, jasne definovanými rolami a zodpovednosťami a efektívnymi postupmi riadenia projektových úloh. Projektový systém je dostatočne flexibilný, aby umožňoval operatívne reagovať na meniace sa podmienky projektu a zároveň minimalizovať zvyšovanie nákladov, časové sklzy alebo znižovanie kvality dodávaných výstupov projektu.

Agilný a adaptabilný prístup: Projektová organizácia integruje agilné formy a prístupy riadenia, čo jej umožňuje flexibilne sa prispôsobovať meniacim sa okolnostiam a podmienkam projektov. Vďaka vysokej miere adaptability je zachovaná efektívna kontrola nad realizáciou projektov, čo zabezpečuje efektívne dosahovanie výsledkov.

Štandardizované procesy, nástroje a projektový framework: Firemné projekty sú realizované na pevnom základe štandardizovaných projektových procesov a projektových nástrojov. Projektový prístup vychádza z niektorých zavedených svetových štandardov projektového manažmentu alebo Agile prístupov. Existujúce best practices a preferovaný projektový framework poskytuje stabilné východiská v súlade so špecifickými potrebami firmy a účastníkov projektov.

Softwarová a technologická podpora: Využívanie vhodných softwarových a technologických nástrojov na zefektívnenie projektových postupov, automatizáciu procesov a úloh, efektívny reporting a analýzy dát. Efektívna podpora komunikácie a spolupráce na základe agilného systému KPIs.

7. Projektové zdroje, kvalita a výstupy projektov

Alokácia a optimalizácia zdrojov: Aktívne využívate postupy a stratégie na optimalizáciu a alokáciu zdrojov naprieč projektami. Efektívne prideľovanie projektových zdrojov umožňuje firme zaistiť, aby boli na vhodné úlohy a zadania pridelení správni ľudia a to aj v správnom čase.

Riadenie a meranie kvality projektov: Zavedené postupy kontroly kvality projektových výstupov počas celého životného cyklu projektu zvyšujú šance, aby ste dodávali výsledky, ktoré spĺňajú alebo dokonca aj prekračujú nastavené očakávania. Vopred a jasne definované štandardy kvality projektov a projektovej práce prinášajú zlepšovanie potrebných ukazovateľov projektov.

8. Social controlling a motivácia na projekte

Social controlling: Atmosféra na projektoch, nálada a nastavenie projektových tímov a interakcie medzi projektami a firemnou štruktúrou sú kľúčovými parametrami, ktoré ovplyvňujú možnosti dodávať projektové výsledky podľa určených špecifikácii. Úroveň stresu, pracovného nasadenia a vyťaženia projektových tímov ako celku, ale aj jednotlivých členov projektových tímov majú výrazný vplyv na udržateľnosť projektovej práce vo firme.

Motivácia na projektoch: Existuje firemná kultúra, ktorá podporuje prácu na projektoch a projekty sú naprieč firmou vnímané a chápané ako forma odmeny a aktívneho rozvoja. Členovia projektových tímov sa aktívne a angažovane zapájajú do projektových aktivít, pretože vidia a získavajú priame benefity z projektovej práce.

Prispôsobenie – vaše unikátne podmienky

Obsah workshopu prispôsobujeme špecifickým podmienkam, kontextu vašej firmy a unikátnym požiadavkám vašich ľudí. Komplexný pohľad na realitu vášho projektového prostredia nám spoločne umožňuje efektívne a objektívne preskúmať a analyzovať kľúčové oblasti projektového manažmentu.

Na základe získaného pochopenia vašich projektov môžeme cielenejšie a účinnejšie pripraviť potrebné kroky na dosahovanie vašej projektovej excelentnosti.

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás