Sila neurovedy a soft skills v projektovom manažmente

Výskumy neurovedy v projektovej praxi

využite silu a možnosti neurovedy a podporte svoje projektové tímy v náročných projektoch

ďalej
Moderné soft skills a dynamický Leadership

aktívny rozvoji líderských a manažérskych zručností vašich projektových tímov

ďalej
Štandardné a efektívne projektové procesy

úspory nákladov a zdrojov, vyššia produktivita, kvalita, zmeny a zníženie rizík

ďalej
Individuálny prístup a adaptácia na vaše potreby

nové možnosti a rozvoj potenciálu vašej základne projektového manažmentu

kontaktujte nás

Komplexný prehľad programov - Projektový manažment

Ľudský mozog – kľúčový faktor úspechu projektov

Pozdvihnite svoj projektový manažment – uvoľnite špičkové výkony s pomocou najnovších výskumov neurovedy priamo vo vašej projektovej praxi

neuroveda a projekty
najnovšie trendy projektového manažmentu v praxi

Spojenie 3 oblastí efektívnej realizácie projektov

prijatím prieniku neurovedy a projektového manažmentu môžu projektoví manažéri zlepšiť riadenie zdrojov, efektívnejšie riadiť riziká, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu a zvýšiť flexibilitu, adaptabilitu a úspešnosť projektov

Technické schopnosti

projektové procesy, efektívne postupy a kľúčové nástroje pre dosiahnutie excelentnosti vašich projektov

Manažérske zručnosti

realizácia úspešných projektov je aj o rozvoji líderských a manažérskych zručností vašich tímov

Výskumy neurovedy

nové možnosti rozvíjať na projektoch kognitívne schopnosti, mentálnu flexibilitu a rezilienciu

75%

Prax ukazuje, že firmy so silnými schopnosťami projektového manažmentu majú úspešnosť projektov 75 %, v porovnaní s firmami so slabými schopnosťami realizácie projektov

34%

naopak, firmy so slabými schopnosťami projektového manažmentu dosahujú úspešnosť projektov na úrovni iba 34 %

benefity - čo sa naučíte

nové nástroje a postupy ako zvýšiť zrelosť vášho projektového manažmentu a dodávať úspešné projekty

pokračovať
nástroje a procesy

efektívne riadenie projektov v kombinácii technických zručností, projektových štandardov a soft skills

pokračovať
soft skills na projekte

dynamické manažérske zručnosti pre moderných projektových manažérov v náročných podmienkach

pokračovať
neuroveda na projekte

výskumy neurovedy prinášajú prevratné vysvetlenia ako reaguje ľudský mozog v projektovom prostredí

pokračovať

Prinášame výskumy neurovedy do riadenia projektov

Podporte svoje tímy a projektových manažérov premostením medzery medzi technickými znalosťami, projektovými soft skills a princípmi manažmentu založenými na neurovedeckých výskumoch a uvoľnite ľudský potenciál vo vašich projektoch

kontakt
Využite silu a transformačné možnosti neurovedy a podporte svoje projektové tímy pri dosahovaní dlhodobo udržateľných a špičkových výkonov

ľudský potenciál projektových tímov stáva nenahraditeľným faktorom úspešných projektov

viac info - Projekty a soft skills

kontaktujte nás
prínosy neurovedy pre projekty

Objavte nové dimenzie projektov

komplexný program - Projekty & neuroveda

Komplexný prienik neurovedy a manažérskych zručností

Špičkové výkony s pomocou neurovedy

Optimalizácia realizácie projektov prestáva byť iba nadmerným luxusom – je to už nevyhnutnosť. Tradičné prístupy často nechávajú projektové tímy zápasiť s odporom k zmenám, tlakom na nové riešenia a inovácie, kognitívnymi biasmi, nie vždy optimálnym rozhodovaním a často hroziacim syndrómom vyhorenia

Neuroveda v praxi

Úspešné firmy pozerajú hlbšie ako sú len technické zručnosti - tímy využívajú konkurenčné výhody ľudského potenciálu a aktívne podporujú rozvoj výnimočných manažérskych zručností v kombinácii so silou neurovedy

viac informácii

Systém je základ

Funkčný a robustný systém s dobre definovanými procesy a efektívnymi nástrojmi je kľúčový pre efektívne projekty. Optimalizácia výkonu spojením neurovedy a soft skills – posúva váš projektový manažment na ďalšiu úroveň

viac informácii

Neuroveda pre projekty

Workshop neprináša náhrady za komplexné systémy, procesy a nástroje projektového manažmentu, ale ukazuje nové možnosti zvyšovania výkonnosti a úspešnosti projektového manažmentu s využívaním plného potenciálu vašej existujúcej projektovej infraštruktúry s princípmi založenými na neurovedeckých výskumoch

Neuroveda a projekty

 • Neuroplasticita a rozvoj EQ
 • Vplyv EQ na výkonnosť tímov
 • Štýly a techniky líderstva založené na neurovede
 • Soft skills na projektoch

Komunikácia a projekty

 • Komunikačné štýly v súlade s ľudským mozgom
 • Neuroveda v líderstve, v spolupráci a riadení stresu
 • Rozvoj reziliencie

Stres a projekty

 • Stres manažment a well-being
 • Vplyv stresu na ľudský mozog
 • Vplyv stresu na kognitívne funkcie
 • Stres a udržateľná výkonnosť

01

Zvýšená efektivita a produktivita

tímy spolupracujú tvorivo a efektívne, robia správne rozhodnutia aj pod tlakom a optimálne využívajú projektové nástroje, „streamlined“ procesy, menej sklzov a prepracovania

02

Zníženie rizík a chýb na projektoch

praktické nástroje okamžite aplikované do vašej každodennej práce, efektívna komunikácia a emocionálna inteligencia minimalizujú potenciálne nejasnosti a nedorozumenia

03

Lepšia inovatívnosť a riešenie problémov

rôzne pohľady a možnosti kreatívneho myslenia vedú k novým a prelomovým riešeniam, efektívne nástroje využívané pri strategickom rozhodovaní a s podporou emocionálnej inteligencie

04

Lepšia tímová spolupráca a well-being

pozitívne pracovné prostredie podporuje angažovanosť, znižuje vyhorenie a zvyšuje udržateľnosť talentov, manažérske systémy podporujúce aktívny stres manažment a rozvoj rezileincie

Technické znalosti a projektové zručnosti

Projektový manažment nie je len riešením firemných a projektových výziev, ale aj príležitosťou na rozvoj líderských a manažérskych zručností. Štandardy projektového manažmentu pomáhajú zlepšiť komunikáciu, zvýšiť transparentnosť a podporiť spoluprácu medzi členmi tímu a firemným prostredím.

komplexný program rozvoja Projektového manažmentu

kontaktujte nás
komplexný prístup k projektom

Projektový manažment zabezpečuje komplexný prístup k príprave, plánovaniu, realizácii a kontrole projektov, čím zaisťuje, že projekty sú realizované v súlade s rozpočtom, určeným časov a v potrebnej kvalite. poskytuje lepší prehľad o priebehu projektu, čo umožňuje identifikovať problémy skôr, ako nastanú vážne následky.

lepšie firemné výsledky

Projektové riadenie tiež zohráva rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní efektívnosti a produktivity firmy. Pomocou nástrojov a techník projektového manažmentu môžu firmy optimalizovať využitie zdrojov, zefektívniť procesy a identifikovať a odstrániť úzke miesta. To vedie k zvýšeniu efektívnosti, zníženiu nákladov a zlepšeniu ziskovosti.

viac info - Projektový manažment Basic

výsledky

Projektový manažment je kritickou disciplínou, ktorá umožňuje firmám dodávať úspešné projekty, čo je nevyhnutné na dosiahnutie biznis cieľov a udržanie konkurenčných výhod. Investovaním do rozvoja projektov, firmy rozvíjajú silnú „leadership culture“, budujú vysokovýkonné tímy a dosahujú lepšie výsledky.

posuňte svoje projekty na vyššiu úroveň - Projektový manažment Advanced

nový líderský potenciál

Soft skills a Leadership

viac info na - Manažérske zručnosti na projekte

Sociálny controlling je dôležitým aspektom projektov - spoluvytvára pozitívne projektové prostredie, podporuje tímovú spoluprácu medzi členmi projektového tímu, zainteresovanými stranami a firmou. Pomáha zvládať konflikty, podporovať zodpovednosť, inovácie a aktívne učenie a rozvoj počas projektov.

kontaktujte nás
efektívne rozhodovanie

štruktúrovaný prístup k rozhodovaniu, čo umožňuje projektovým manažérom robiť rozhodnutia založené na dátach & faktoch (data-driven decisions) a efektívne prideľovať zdroje

riadenie zmien

manažment zmien je základnou zručnosťou projektových manažérov, pretože všetky projekty zahŕňajú zmeny a pre ľudí môže byť náročné zmeny akceptovať a efektívne riadiť

Manažérske zručnosti a nástroje

Úspešný projektový manažment vyžaduje kombináciu technických a soft skills Rozvíjaním týchto zručností môžu projektoví manažéri efektívne viesť svoje projektové tímy k úspechu a dodávať projekty včas, v rámci rozpočtu a k spokojnosti Stakeholderov, interných a externých klientov.

Práca na projektoch ako forma motivácie a odmeny

Odomknite líderský potenciál vašich tímov cez projektový manažment

Základom sú silné líderské a manažérske schopnosti. ​Projektoví manažéri musia byť schopní viesť a motivovať svoje tímy, delegovať úlohy, zvládať konflikty a robiť ťažké rozhodnutia.

stiahnite si PDF 15 chýb na projekte

kontaktujte nás

Neuroveda pre projektových manažérov

Ako funguje ľudský mozog v projektovom prostredí?

spoznaním základných mechanizmov fungovania ľudského mozgu môžu projektoví manažéri optimalizovať tímový výkon, zlepšiť spoluprácu a vytvoriť pracovné prostredie, ktoré podporuje produktivitu a well-being.

viac v programe - Neuroveda na projektoch

kontaktujte nás

Neuroveda a projektový manažment

neurovedecký výskum neustále napreduje, projektoví manažéri môžu výrazne profitovať zo začlenenia týchto nových zistení do svojej manažérskej praxe, príklady vybraných oblastí:

01. Schopnosti koncentrácie a pozornosti
02. Emocionálna inteligencia, empatia a efektívne rozhodovanie
03. Kognitívna flexibilita a schopnosti riešenia problémov
04. Adaptabilita, flexibilita a reziliencia
05. Neurodiverzita, inkluzívne štýly myslenia a motivácia
06. Stres manažment, energy management, pohoda a well-being

07. Ako zvládame neistotu a strach
08. Prečo sa ľudský mozog vyhýba riziku
09. Sociálne ohrozenie vnímame rovnako ako fyzické ohrozenie
10. Ako stres obmedzuje racionálne rozhodovanie
11. Prečo sa bojíme zmeniť alebo prejaviť vlastný názor pred skupinou ľudí
12.
Obmedzenia mozgu - brain biases
13. Vplyv amygdaly - útek alebo útok

Neuroveda otvára nové možnosti riadenia projektov

Pochopenie ľudského mozgu

fascinujúci svet výskumov mozgu a jeho priamy vplyv na rozhodovanie, líderstvo a stresové reakcie, cenné poznatky o kognitívnych schopnostiach, otvorenie nového potenciálu viesť svoje projektové tímy s istotou a prehľadnosťou

doplňujúce info

Využitie výskumov mozgu

efektívne vedenie projektov s najmodernejšími technikami založenými na výskumoch ľudského mozgu, manažérsky potenciál vedeckých znalostí o empatii, emocionálnej inteligencii, psychologickom bezpečí a vzájomnej dôvere

doplňujúce info

Riadenie stresu & well-being

reakcie mozgu na stres a praktické techniky na riadenie stresu, kultúra pohody & well-being, prínosy motivovaných a rezilientných projektových tímov, správna rovnováha – work & life balance a schopnosti dodávať špičkové a udržateľné výkony

doplňujúce info

Lepší leadership a manažment

kľúčová je inšpirácia a empowerment vašich tímov prekonávať očakávania, moderný NeuroLeadership vás vybaví nástrojmi na kultiváciu tvorivého a bezpečného projektového prostredia pre inovatívne nápady a kreatívne riešeniav vašich projektov

doplňujúce info

Ľudský mozog a projekty

Aplikácia neurovedeckých výskumov v praxi

Nové fakty z výskumov mozgu poskytujú ďalšie vysvetlenia podporujúce dôležitosť schopnosti cielene riadiť svoju pozornosť, emocionálnej inteligencie, kognitívnej flexibility, neurodiverzity a zvládania stresu v projektovom manažmente.
Je dôležité poznamenať, že neuroveda je rýchlo napredujúca oblasť a prebiehajúci výskum pokračuje v odhaľovaní nových poznatkov o zložitosti mozgu a jeho dôsledkoch pre rôzne aspekty ľudského poznania a správania.

Implementáciou týchto stratégií môžu projektoví manažéri pracovať na projektoch, ktoré sú prospešné pre zdravie a rozvoj mozgu, čo vedie k zlepšeniu kognitívnych funkcií, vyššej spokojnosti s prácou a celkovej pohode v projektových tímoch.

kontakt

Prínosy neurovedy

 • kognitívna stimulácia
 • mentálna agilita
 • diverzifikovaný rozvoj nových schopností a zručností
 • motivácia a angažovanosť
 • kreativita a inovácie
 • lepší energy management a well-being
 • nové možnosti vzdelávania, rozvoja a osobnostného rastu
 • adaptabilita, inovatívnosť a progres
 • aktívny rozvoj prístupu growth mindset

sme vám k dispozícii

akékoľvek otázky alebo detailnejšie informácie vám radi zodpovedieme osobne, mailom alebo telefonicky

kontaktujte nás