Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Nový Leadership potenciál vášho tímu

Efektívne riadenie projektov nie je len o realizovaní úspešných projektov – je to aj o rozvoji leadership a manažérskych zručností vášho tímu.

Zavedením best practice postupov projektového manažmentu môžete vytvoriť prostredie, ktoré podporuje tímovú prácu, inovácie a kultivuje leadership potenciál vašich ľudí.

obsah workshopu

Okamžitý rozvoj na projektoch

Implementácia projektového manažmentu nie je len riešením bežných projektových výziev, ale aj príležitosťou na rozvoj a posilnenie vodcovských a manažérskych zručností vo vašej organizácii.

Použitím metodík projektového manažmentu môžete zlepšiť komunikáciu, zvýšiť transparentnosť a podporiť spoluprácu medzi členmi tímu a firmou.

Okrem toho projektový manažment umožňuje lepšie plánovanie, sledovanie a monitorovanie pokroku, čo umožňuje lídrom včas identifikovať a riešiť problémy, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej miere úspešnosti projektu.

kontaktujte nás

Benefity rozvoja Leadershipu a soft skills na projektoch

01

Lepšie delegovanie

Projektový manažment si vyžaduje vysokú úroveň delegovania, čo umožňuje lídrom dôverovať členom svojho tímu pri kritických a dôležitých úlohách. To zlepšuje produktivitu tímu ako celku, čo vedie k lepším výsledkom a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.

02

Kvalitnejšie rozhodovanie

Kvalitný decision-making proces - Projektový manažment núti lídrov robiť rozhodnutia rýchlo a efektívne, čo vedie k rozhodnejšiemu a efektívnejšiemu štýlu leadershipu. To sa môže premietnuť do lepšieho celkového riadenia firmy, ako aj do úspešnejších výsledkov projektu.

03

Lepšie riadenie rizík

Projekty zahŕňajú aj starostlivé vyhodnotenie a plánovanie rizík, čo umožňuje predvídať potenciálne problémy a vytvárať mitigačné plány. Llídri môžu proaktívne riadiť riziká, robiť informovanejšie rozhodnutia a vyhnúť sa nákladným chybám. To zlepšuje celkové schopnosti firmy v oblasti riadenia rizík.

04

Vyššia zodpovednosť

Projekty vyžadujú vysokú úroveň zodpovednosti – accountability od všetkých členov tímu, vrátane vedenia projektu. Vyžadujú sa jasné úlohy, zodpovednosti a výstupy, čím sa zabezpečí, že každý vie, čo sa od neho očakáva. Tým môžu lídri zlepšiť výkon, znížiť chyby a vybudovať si dôveru so svojimi tímami. To podporuje kultúru zodpovednosti a vlastníctva - „ownership“, čo zvyšuje aj celkový výkon firmy.

05

Lepšie komunikačné schopnosti

Efektívne riadenie projektu sa opiera o jasnú, stručnú a včasnú komunikáciu medzi členmi tímu, zainteresovanými stranami – Stakeholderami a vedením. To pomáha lídrom budovať pevnejšie vzťahy s členmi tímu, zainteresovanými stranami a zákazníkmi. Tieto zručnosti sú prínosné aj v iných oblastiach organizácie, čím sa zlepší celková komunikácia, spolupráca a rozvíjajú sa pevnejšie vzájomné vzťahy.

06

Efektívnejšie využívanie zdrojov

Projekty majú často obmedzené zdroje vrátane dostupného času, finančných zdrojov alebo ľudí. Projektový manažment učí lídrov, ako optimalizovať tieto zdroje a zabezpečiť ich efektívne a zmysluplné využívanie. To môže viesť k úsporám nákladov, zvýšeniu produktivity a zlepšeniu ziskovosti.

Zmysluplná práca & motivácia

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako motivovať členov tímu, je poskytnúť im prácu, ktorá má zmysel a je v súlade s ich osobnými hodnotami a cieľmi.
Dá sa to dosiahnuť zapojením členov tímu do plánovania projektu, stanovením jasných cieľov a očakávaní a poskytovaním príležitostí na profesionálny rozvoj a rast.

kontaktujte nás

Efektívna investícia do rozvoja

Projektový manažment navyše poskytuje štruktúrovaný prístup k rozhodovaniu, čím projektovým manažérom umožňuje robiť rozhodnutia založené na dátach & faktoch (data-driven decisions) a efektívne prideľovať zdroje.

To vedie k lepším výsledkom projektov a môže zlepšiť celkovú výkonnosť firmy. Investovaním do projektového manažmentu investujete do rozvoja svojich vodcovských a manažérskych schopností, ako aj do dlhodobého úspechu vašej organizácie.

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope