Projektový manažment - ADVANCED

Strategické benefity

globálne a komplexné projekty, biznis agilita, flexibilita, inovatívnosť, efektívnosť

pokračovať
Obsah workshopu

portfólio & program manažment, agilné projekty, PMO, stratégia a vízia

pokračovať
Vlastné reálne projekty

počas workshopu aplikujete nové know - how priamo na vašich vlastných projektoch

pokračovať
Profesionálny rozvoj

získajte nové impulzy a inšpirácie priamo v praxi - aktívna realizácia workshopu

pokračovať

Strategický význam projektového manažmentu

Úspešný projektový manažment je nenahraditeľný pri dosahovaní náročných biznis cieľov. Advanced - pokročilý workshop projektového manažmentu poskytuje vášmu tímu zručnosti a znalosti potrebné na to, aby posunul svoje schopnosti projektového manažmentu na vyššiu úroveň.

Komplexné pokrytie zahŕňa kľúčové oblasti projektového manažmentu, vrátane programového manažmentu, projektového integračného manažmentu a projektového leadershipu a komunikácie. Váš tím sa naučí efektívne riadiť globálne a komplexné projekty, s podporou a aktívnym rozvojom PMO.

Reálne projekty

Workshop je určený pre skúsených projektových manažérov, ktorí chcú alebo potrebujú posunúť svoje zručnosti na vyššiu úroveň.
Získate pokročilé know - how a zručnosti v oblasti riadenia projektov, ktoré vám pomôžu dosahovať úspešné výsledky, ktoré presahujú očakávania Stakeholderov. So zameraním na praktické zručnosti a projekty priamo z vašej firmy budete môcť to, čo sa naučíte, okamžite aplikovať vo svojich vlastných projektoch.

Strategické benefity "advanced" projektov

01

Kvalitnejšie výsledky projektu

Pokročilé zručnosti pomôžu projektovým manažérom dodávať projekty včas, v súlade s rozpočtom a s vysokokvalitnými výsledkami. Možnosti lepšie identifikovať a zmierniť riziká, riadiť zložité projekty s viacerými zainteresovanými stranami a efektívnejšie viesť tímy.

02

Zvýšená produktivita

Pokročilé zručnosti projektového manažmentu môžu pomôcť tímom optimalizovať ich pracovné postupy, znížiť množstvo sklzov a zefektívniť dodávanie projektov. To môže viesť k zvýšeniu efektivity a produktivity, čo tímom umožní dokončiť projekty rýchlejšie a s menšími zdrojmi.

03

Zvýšená spokojnosť zamestnancov

Pokročilé zručnosti môžu pomôcť členom tímu cítiť sa istejšie vo svojich schopnostiach, čo vedie k zvýšeniu spokojnosti s prácou a vyššej angažovanosti. To podporuje zníženie fluktuácie a lojálnejšie a motivovanejšie pracovné nastavenie.

04

Schopnosť riadiť globálne projekty

V dnešnom prepojenom svete sú štandardom, ktoré pokrývajú viacero krajín a regiónov. Pokročilé zručnosti projektového manažmentu môžu pomôcť projektovým manažérom orientovať sa v zložitosti globálnych projektov vrátane kultúrnych rozdielov, jazykových bariér a výziev v časových pásmach.

05

Zlepšené riadenie rizík

Vďaka pokročilým zručnostiam sú projektoví manažéri schopní lepšie identifikovať a riadiť riziká, pripravovať mitigačné plány a tak ovplyvniť výsledky projektu. To môže spoločnostiam pomôcť vyhnúť sa nákladným oneskoreniam, prekročeniu rozpočtu a iným negatívnym dôsledkom, vrátane nespokojnosti kľúčových Stakeholderov.

06

Efektívny projektový „governance" - PMO

Pokročilé skúsenosti s projektovým manažmentom podporujú fungovanie "Kancelárie projektového manažmentu" (PMO), ktorá zabezpečuje dohľad nad firemnými projektami. To pomáha zosúladeniu s biznis cieľmi, lepšiemu výberu projektov a stanovovaniu priorít a konzistentnejšiemu dodávaniu projektov.

Čo sa naučíte?
agenda workshopu

Účasťou na našich workshopoch môžete očakávať rozvoj zručností a vedomostí potrebných na vedenie úspešných projektov a dosahovanie lepších biznis výsledkov.
Pridajte sa k nám ešte dnes a posuňte svoje projektové fungovanie na vyššiu úroveň.

Strategické riadenie projektov

 • Project Management for Strategic Initiatives
 • Organizational change management
 • Inovačný a Change Management
 • Pokročilá práca s WBS – work breakdown structure
 • Pokročilý Risk manažment
 • Komplexný Stakeholder manažment

Efektívna realizácia projektu

 • Pokročilé plánovanie projektov a Scheduling
 • Metóda kritickej cesty, optimalizácia zdrojov
 • Advanced Quality Management
 • Pokročilé riadenie nákladov
 • Contract management
 • Earned value management, cost-benefit analysis

Moderné procesy a postupy

 • Agile Project Management
 • Project Governance and Control
 • Project Integration Management
 • Project Management Office (PMO)
 • Project Management for Global / Complex Projects
 • Project Portfolio / Program Management

Projektový Social Leadership

 • Leadership pre projektových manažérov
 • Leading High-Performing Teams
 • Vision setting, strategické myslenie
 • Systém efektívnej komunikácie
 • Team building, motivácia a vyjednávanie
 • Project Management Ethics

Workshopy priamo v praxi

Naše služby prispôsobujeme špecifickým potrebám vašej firmy. Či už ste vo výrobe, bankovníctve, poisťovníctve, vývoji softvéru alebo v akomkoľvek inom odvetví, podporíme vaše projektové fungovanie. Spoločne aplikujeme odborné znalosti, ktoré vás podporia v lepších výsledkoch.

Workshopy realizujeme spoločne s vašimi ľuďmi priamo na vašich reálnych projektoch a obsah prispôsobujeme tak, aby spĺňal vaše jedinečné potreby a výzvy.

kontaktujte nás

Projektový manažment však nie je len o úspechu projektu – je to aj o leadershipe a manažérskych schopnostiach. Náš prístup zdôrazňuje dôležitosť efektívnej komunikácie, riadenia rizík, spolupráce a zapojenia všetkých Stakeholderov.

Aktívnym rozvíjaním svojich vodcovských a manažérskych schopností sa môžete stať efektívnejším lídrom a podporovať úspech svojich projektov.

kontaktujte nás

Vlastný rozvoj a nová motivácia

Projektový manažment pre Výrobu a Automotive

nároky, výzvy a špecifiká výrobných firiem & Automotive prostredia, Operational Excellence, Lean, 5S, Six sigma projekty

o workshope
Projektový manažment pre Biznis služby a Administratívu

moderné biznis prostredie v oblastiach služieb - ako bankovníctvo, poisťovníctvo, Shared service centrá alebo v administratíve firiem

o workshope
Projektový manažment pre Facility Management

špecifické projekty v oblasti Facility managementu, nároky a výzvy moderného FM zlepšenie FM projektov, zabezpečenie vysokej produktivity, efektívnosti a udržateľnosti pri správe zariadení

o workshope
Projektový manažment pre HR

unikátnosť projektov realizovaných v HR oblasti, s ohľadom na stále rastúce nároky moderného HR prostredia, Employer Branding, well - being, tvorivé pracovné prostredie, mentálne zdravie a vitalita

o workshope

vyberte si špecializovaný workshop projektového manažmentu, ktorý reprezentuje vaše zameranie, biznis odvetvie a vaše špecifické výzvy

projektový manažment - prehľad

prehľad projektového manažmentu - rôzne biznis oblasti aplikácie, nástroje, postupy a know-how

projektový manažment - basic

základná - štandardná úroveň znalostí, schopností a zručností potrebná k riadeniu štandardných projektov

Projektový manažment - Leadership & Soft skills

Leadership a soft skills s rastúcimi manažérskymi schopnosťami špecifickými pre projektové prostredie

vyberte si úroveň workshopu, ktorá vám vyhovuje - vašim ľuďom, požiadavkám firmy a nárokom vašich projektov