Kľúčové fázy vývoja dieťaťa a ich výrazný vplyv na našu spokojnosť v živote

Na scénu prichádza „Teenager“ so svojou pubertou a so všetkým, čo k tomu patrí. Poslušnosť dieťaťa sa postupne stáva minulosťou. Dynamika vývoja osobnosti nám dáva nádej posunúť sa vo vývoji svojej emocionálnej zrelosti ďalej. Objavuje sa puberta a my sa zrazu chceme vzoprieť všetkým pravidlám, zisťujeme čo...

Moderné výskumy

Moderné výskumy neurovedy a medicíny ukazujú aké kľúčové sú prvé roky vývoja dieťaťa pre jeho budúci život. Naše schopnosti žiť spokojný, vyrovnaný, naplnený a šťastný život sú výrazne podmienené kvalitou a podmienkami života, ktoré sme zažívali v dávnom detstve.

Kľúčové vývojové fázy od detstva, cez pubertu až po dospelosť a spôsob, akým sme ich prežili, čo sme sa naučili, čo sme si v sebe uložili – to nás bude sprevádzať po celý život.

Dobrou správou je, že vďaka neuroplasticite, čiže schopnosti mozgu meniť sa a vyvíjať sa po celý život, máme určité možnosti ako do tohto procesu aktívne a cielene vstupovať aj v dospelosti.

Prvá fáza - fyzické sebauvedomenie

Fyzické sebauvedomenie

Prvé vývojové štádia dieťaťa sú riadené geneticky a oveľa viac inštinktívne ako vedome. Pod vplyvom prostredia a vzťahov sa postupne proces dozrievania a dospievania dieťaťa stáva vedomým a cieleným.

Pri deťoch prebieha najskôr proces vzniku fyzického sebauvedomenia. Môžeme to pozorovať napr. v zrkadle.
Pri pohľade do zrkadla si deti začnú uvedomovať, že „ja som to, čo vidím v zrkadle“. Zároveň dieťa začne postupne chápať, že ja som oddelený od ostatných ľudí a dieťa si vo svojom vývoji uvedomí, že „existuje“.

V tejto fáze vývoja je to zatiaľ len fyzická existencia. Dieťa sa začne vnímať ako entita – samostatná jednotka, samostatná bytosť. Toto vnímanie existuje zatiaľ len na úrovni fyzickej „separácie“ od svojho okolia a vyvíja sa prvé sebauvedomenie.

Dieťa zatiaľ ešte nemá vyvinuté emocionálne uvedomenie – nie je si vedomé vlastných emócii. Poznáte to určite zo správania detí v období približne 2 rokov. Americkí pediatri toto obdobie detailne popisujú a nazývajú ho „terrible twos“. Je to obdobie charakteristické vzdorovitým správaním, vôbec nie výnimočnými záchvatmi hnevu alebo prítomnosťou frustrácie.

Keď dieťa chce nejakú hračku alebo sladkosť, tak v jeho chápaní ju jednoducho musí mať. Dieťa v tomto veku nedokáže pracovať so svojimi emóciami a dokonca si ich stále nie je ani vedomé. Cíti sa súčasťou svojho okolia. Preto keď je 2-ročné dieťa hladné alebo smädné, vníma to stále tak, že všetci a celý svet je hladný a smädný. Aj preto deti keď sa hrajú s hračkami, tak ich začnú kŕmiť alebo im dávajú piť.

"Mám emócie..."

Neskôr začne prebiehať 2. fáza – emocionálna separácia. Je to obdobie kedy dieťa zistí, že má svoje vlastné emócie, vlastné cítenie a že to, čo cíti je jeho vlastné cítenie.

"Mám svoju identitu"

V ďalšom vývojom kroku nasleduje vznik a vývoj 3. konceptuálneho JA – vznik vlastnej identity. Dieťa si postupne uvedomuje seba, začína byť „seba-vedomé“.
V praxi to znamená, že dieťa si začína uvedomovať, že ono je nejaká identita – „mám svoju identitu“. Tento proces prebieha vo asi veku 3 – 6 rokov.

"Rozumiem svetu..."

Posledná a dôležitá fáza pre dieťa prichádza, keď si dieťa začne vytvárať 4. konkrétne vedomie. Je to kľúčový zlom, pretože dieťa už nechápe koncept iba ako  nejaký model sveta.
Napr. dieťa vie, že v noci je tam, cez deň svieti slnko a nie mesiac, pes šteká a voda je mokrá...

V tomto kroku si dieťa začína uvedomovať pravidlá, ktoré riadia a vytvárajú kon​cept. Či už je to koncept sveta, reality, v ktorej žije alebo vzťahov, v ktorých sa nachádza.

Poslušnosť končí...

Na scénu prichádza „Teenager“ so svojou pubertou a so všetkým, čo k tomu patrí.

Poslušnosť dieťaťa sa postupne stáva minulosťou. Dynamika vývoja osobnosti nám dáva nádej posunúť sa vo vývoji svojej emocionálnej zrelosti ďalej.

Objavuje sa puberta a my sa zrazu chceme vzoprieť všetkým pravidlám. Ako dospievajúci človek začíname postupne testovať asi všetky pravidlá, ktoré existujú. Zisťujeme, čo si môžeme dovoliť a spoznávame, čo si už dovoliť nemôžeme.

Tvorca pravidiel

Toto je chápanie seba už nie iba ako subjektu podriadeného pravidlám s povinnosťou ich dodržiavania a poslúchania.
Teenager začína vnímať seba ako osobu, ktorá má možnosti vstupovať do existencie pravidiel a ich tvorby. Teenager sa prestáva správať ako pasívny prijímateľ pravidiel a postupne sa posúva do role aktívneho tvorcu svojich vlastných pravidiel.

Keď zákazy zlyhávajú

Rodičia sa väčšinou snažia tieto prejavy puberty potlačiť, takže teenager, ktorý chce spoznať podstatu a fungovanie pravidiel tým, že ich porušuje je za to trestaný a odmietaný. Typické boje rodič – teenager: „kedy si mal byť doma, nepôjdeš von s touto partiu a rôzne zákazy...“
Tento proces by nemal byť rodičmi alebo spoločnosťou potláčaný, ale skôr správne korigovaný a podporovaný. Teenager si môže aj ľahko ublížiť, takže správna miera „kontroly“ má svoj zmysel a opodstatnenie. Pokiaľ táto fáza neprebehne správne a úspešne, tak následky trvajú celý život.

Chcem byť aktívny...

Puberta nám prináša kľúčové, kritické a zlomové obdobie – rozhranie medzi „pasívnym a nevedomým prijímateľom“ sveta a jeho pravidiel a „aktívnym tvorcom a ovplyvňovateľom“ sveta a pravidiel, podľa ktorých sa svet riadi.

Dôkazom toho, že v ľudskej histórii sú ľudia, ktorí dokázali dospieť je to, že spoločenské fungovanie spoločnosti alebo aj technicko – technologické fungovanie spoločnosti sa počas histórie mení a menia ho ľudia...

Článok pokračuje 2. časťou - Kde sa stratil môj zmysel života? (2/2)