Sloboda - naozaj nedostatkový tovar?

Keď chcem slobodu, musím byť schopný mať možnosť voľby. Existencia voľby sa neobjaví sama od seba. Vzniká vzájomnou kombináciou objektívneho - externého prostredia, v ktorom sa nachádzam a zároveň môjho interného stavu. Externé prostredie musí umožňovať výber a ja potrebujem byť schopný realizácie...

... potrebujem byť schopný realizácie môjho vlastného výberu.

Výzvou je, že samotná možnosť voľby vyžaduje moju vlastnú aktivitu. Potrebujem konať, aby som mal schopnosť vybrať si alternatívu, ktorá je dobrá pre mňa. Výber podľa môjho vlastného rozhodnutia vychádza z toho, že som schopný robiť také závery a rozhodnutia, ktoré sú v súlade s mojimi vlastnými potrebami.

Predpokladom môjho správneho rozhodovania je moja schopnosť identifikovať a vnímať svoje potreby. V opačnom prípade sú moje potreby určované externými faktormi - či už okolitým prostredím alebo sociálnymi vzťahmi okolo mňa.

Sloboda je podmienená schopnosťou prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, následné konanie a najmä dosiahnuté výsledky. Svoje výsledky potrebujem prijať ako jednoznačné výstupy mojich vlastných rozhodnutí a činov. A to bez ohľadu či som svoje ciele dosiahol podľa mojich očakávaní alebo nedosiahol a vnímam to ako zlyhanie.

To znamená, že ak chcem slobodu, musím byť aktívny. Sloboda nepríde sama a slobodu mi nikto nedá, slobodu si musím vytvoriť sám.

Slobodu nestačí vytvoriť si iba raz - slobodu je potrebné vytvárať neustále, je to nikdy nekončiaci proces.

Úroveň slobody sa počas nášho života dynamicky mení. Vždy máme na výber. Otázkou je, či sme schopní v danej chvíli vnímať existujúce možnosti, vyhodnotiť ich a následne sa rozhodnúť a podľa toho aj konať...

Vo finále sú moje výsledky kombináciou objektívnych faktorov prostredia a môjho subjektívneho vnímania reality.

"​​NO OPTIONS = NO CHOICE = NO FREEDOM"