Úspech firmy stojí na jej ľuďoch

V dynamicky sa rozvíjajúcom korporátnom svete moderného biznis prostredia sú základným kameňom úspechu firmy jednotlivci – či už ľudia na rôznych výkonných alebo technických pozíciách, až po manažérov na všetkých úrovniach riadenia.

inšpirujte sa našimi Vybranými workshopmi

kontaktujte nás

Každý jednotlivec prináša do firmy jedinečné spektrum schopností, skúseností, znalostí, získaných vedomostí a emocionálnej inteligencie - emocionálnych schopností.

Neurovedci to popisujú ako individuálnu úroveň rozvoja mozgu – „individual brain development“. Táto kľúčová oblasť výrazne ovplyvňuje výkonnosť a spokojnosť zamestnancov v rámci spoločnosti.

Ako maximalizovať pracovný a manažérsky výkon a popri tom zažívať čo najvyššiu spokojnosť v práci?

V dnešnom rýchlo sa meniacom, aktívne rozvíjajúcom a vysoko konkurenčnom biznis prostredí sa firmy musia snažiť naplno využiť svoj skutočný ľudský potenciál, len tak budú schopné dosahovať významné firemné výsledky a úspechy.

3 Piliere - kľúčové oblasti manažérskeho a firemného rozvoja

Zameraním sa na tri základné piliere rozvoja – podnietenie individuálnej brilantnosti a jedinečnosti, podpora prostredia tímovej spolupráce a podpora operatívnej / prevádzkovej excelentnosti – vďaka týmto pilierom a oblastiam môžu firmy aktívne rozvíjať bezkonkurenčný výkon a etablovať sa ako lídri vo svojom odvetví.

01 - Individuálny stav a rozvoj

V korporátnom svete plnom dynamiky závisí úspech firmy od jej ľudí. Jednotlivci sú hnacou silou inovácií, produktivity a celkovej výkonnosti firmy. Ich kognitívny vývoj, vedomosti, skúsenosti a emocionálna inteligencia priamo ovplyvňujú ich schopnosť dosahovať výsledky.
Táto prvá oblasť zamerania sa sústreďuje na uvoľnenie plného potenciálu jednotlivcov v rámci spoločnosti. ​Príležitosti na získanie nového know - how, moderných trendov a zlepšenie svojich zručností.

02 - Firemné & tímové prostredie

Jednotlivci však nefungujú izolovane. Sú neoddeliteľnou súčasťou väčšieho organizačného ekosystému, ktorý zahŕňa vnútorné prostredie spoločnosti. Patrí sem tímová dynamika, podmienky v oddelení, pracovné vzťahy a vplyv manažérov.
Schopnosť firmy vytvoriť priaznivé prostredie pre spoluprácu a vysokovýkonné tímy priamo ovplyvňuje skúsenosti jednotlivca a jeho schopnosť podávať skvelé výkony.

03 - Firemná prevádzka – „operations“

Navyše vnútorné prostredie firmy neexistuje vo vákuu. Je prepojené s internou prevádzkou – „operations“ a vonkajšími faktormi. Táto tretia oblasť zahŕňa strategické procesy, ciele, efektívnosť, finančné výsledky, technologický pokrok, konkurenciu na trhu a požiadavky zákazníkov / klientov.
Tieto prvky priamo ovplyvňujú schopnosť spoločnosti optimalizovať svoje operácie a vytvárať kontext, v rámci ktorého jednotlivci fungujú.

Vplyv na výkonnosť a spokojnosť v práci

  • Leadership a riadenie
  • Príležitosti pre rozvoj a rast
  • Pracovné prostredie
  • Odmeny a benefity
  • Pracovná záťaž a dostupné zdroje
  • Work-Life Balance
  • Komunikácia a spolupráca
  • Firemná kultúra
  • Uznanie a ocenenia
  • Well-being – Pohoda zamestnancov

10 Kľúčových faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť v práci a úroveň spokojnosti zamestnancov a manažérov. 

Úroveň spokojnosti a výkonu zamestnanca môže byť ovplyvnená rôznymi podmienkami v rámci spoločnosti. Tieto podmienky môžu mať významný vplyv na ich motiváciu, angažovanosť, celkovú produktivitu, výkonnosť a dosahované ciele.

Toto je len niekoľko kľúčových podmienok, ktoré môžu ovplyvniť spokojnosť a výkon zamestnancov. Každá firma je jedinečná a je dôležité zvážiť špecifické faktory, ktoré sú v súlade s hodnotami spoločnosti a individuálnymi potrebami jej zamestnancov.

Individuálny stav a rozvoj

V dnešnom dynamickom prostredí si firmy uvedomujú, že skutočný katalyzátor úspechu spočíva v ich zamestnancoch. Uprednostňovaním rozvoja jednotlivcov, podporovaním rozvojového prostredia a optimalizáciou prevádzkovej efektívnosti môžu firmy naplno využiť svoj potenciál a dosahovať pozoruhodné výsledky.

Individuálny stav zamestnanca zahŕňa jeho jedinečné vlastnosti, znalosti, schopnosti a osobný rozvoj.

unique brain

Individuálny stav a rozvoj v praxi

Individuálny stav zamestnanca zahŕňa jeho jedinečné vlastnosti, znalosti, schopnosti a osobný rozvoj. Patria sem faktory ako:

Rozvoj mozgu a možnosti učenia

Kognitívne schopnosti, vedomosti, know - how a zručnosti zamestnanca získané prostredníctvom vzdelávania, tréningov a programov profesionálneho rozvoja.

Skúsenosti a odbornosť

Minulé pracovné skúsenosti zamestnanca, znalosť odvetvia a špecializovaná odbornosť vo svojom odbore, ktoré prispievajú k jeho celkovým schopnostiam a výkonu.

Emocionálne schopnosti

EQ – Emocionálna inteligencia zamestnanca, jeho sebauvedomenie a schopnosť zvládať emócie, čo výrazne ovplyvňuje jeho interakcie s kolegami, úroveň odolnosti a prispôsobivosť

Individuálny stav každého jednotlivca vo firme je dynamický a môže sa časom vyvíjať prostredníctvom neustáleho učenia a osobného rozvoja. Rozpoznaním a využitím svojich kognitívnych schopností, vedomostí, skúseností a emocionálnych schopností môžu zamestnanci prispieť k úspechu spoločnosti a prispôsobiť sa požiadavkám svojich úloh a rastúcich nárokov.

Tímová práca a spolupráca

Úroveň spolupráce, komunikácie a vzájomnej synergie medzi členmi tímu. Pozitívna tímová práca môže rozvíjať a povzbudzovať podporné a súdržné pracovné prostredie.

Podmienky oddelenia

Špecifické pracovné podmienky v rámci daného oddelenia, vrátane rozloženia pracovnej záťaže, dostupných zdrojov a podpory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť schopnosť zamestnanca podávať optimálny výkon.

Vzťahy so spolupracovníkmi a manažérmi

Kvalita vzťahov a interakcie s kolegami a nadriadenými, ktorá môže ovplyvniť spokojnosť s prácou, motiváciu a možnosti a príležitosti na rast.

Firemné & tímové prostredie

Firemné prostredie sa vzťahuje na podmienky a dynamiku v rámci firmy, ktoré priamo ovplyvňujú zamestnancov. Patria sem najmä nasledovné oblasti. 

Firemné prostredie zohráva zásadnú úlohu pri formovaní skúseností zamestnancov a ich schopnosti prosperovať v rámci firmy .

Excellent Team

Riešením týchto aspektov interného prostredia môže firma vytvoriť pozitívne a podporujúce podmienky, ktoré podporujú spokojnosť zamestnancov, spoluprácu a dosahovanie vysokého výkonu.

Pre manažment je nevyhnutné, aby uprednostňoval a neustále sa staral o firemné prostredie, pretože zohráva významnú úlohu pri formovaní skúseností zamestnancov a celkového úspechu firmy.