Transformačný a rozvojový program

Mentálne zdravie a pohoda v práci

Zvyšovanie mentálneho zdravia a well - being & pohody na modernom pracovisku

kontaktujte nás

"Well@Work" - Mentálne zdravie a pohoda v práci

Odomknite potenciál mentálne zdravého pracoviska - dajte prioritu mentálnemu zdraviu a podporte svojich zamestnancov a manažérov, aby vytvorili pozitívne a podporujúce pracovné prostredie.

ciele programu

 • význam ​mentálneho zdravia pri práci
 • budovanie empatie, podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • stratégie zvládania stresu a podpory celkovej pohody na pracovisku
 • povedomie a vzdelávanie o mentálnom zdraví
pokračovať

workshopy

 • kľúčové znalosti zvládania stresu pri práci
 • aktívna integrácia pracovného a súkromného života
 • nástroje a postupy ako zvládať negatívne vplyvy a výzvy
 • podporujúci leadership a efektívne manažérske postupy
pokračovať

benefity

 • pozitívny vplyv na celkový výkon a produktivitu
 • zlepšenie mentálnej pohody a mentálneho zdravia
 • zníženie úrovne stresu a rozvoj empatickej kultúry na pracovisku
 • zvýšená lojalita, stabilita a udržanie zamestnancov
pokračovať

Aktívna podpora mentálneho zdravia

V dnešnom rýchlo sa meniacim, agilne rozvíjajúcom a konkurenčnom biznis prostredí sú najcennejším aktívom každej firmy nepochybne jej ľudia. Pohoda a mentálne zdravie zamestnancov sú kľúčovými súčasťami prosperujúcej kultúry na pracovisku.

pre viac informácii nás kontaktujte

workshopy

Predstavenie programu

Prečo mentálne zdravie?

Kvalitné mentálne zdravie vedie k zvýšeniu produktivity, zníženiu absencií a zvýšeniu lojality a angažovanosti zamestnancov.
Uvedomujeme si dôležitosť duševného zdravia a sme nadšení, že môžeme predstaviť náš komplexný program rozvoja mentálneho zdravia a pohody, ktorý je prispôsobený na podporu zamestnancov aj manažérov pri rozvíjaní kultúry na pracovisku, ktorá uprednostňuje mentálnu pohodu.

read more kontaktujte nás

Cieľ programu

 • kľúčovým cieľom tohto rozvojového programu je vybaviť zamestnancov a manažérov potrebnými znalosťami, nástrojmi a stratégiami, aby sa mohli efektívne vyrovnať s problémami mentálneho zdravia na pracovisku
 • povzbudiť manažérov, aby boli aktívni v presadzovaní a podporovaní mentálneho zdravia na pracovisku

Vzájomné porozumenie

 • prostredníctvom angažujúcich workshopov účastníci získajú hlbšie pochopenie problematiky mentálneho zdravia
 • účastníci rozvíjajú svoju odolnosť, zlepšujú podpornú komunikáciu a lepšie chápu potrebu uprednostňovania zamestnaneckej a manažérskej pohody

Empatia a inkluzivita

program vytvára a rozvíja kultúru empatie a inkluzivity, čím umožňuje jednotlivcom obhajovať a kultivovať mentálne zdravie a prispievať k prosperujúcemu a empatickému pracovnému prostrediu

Potreba podpory mentálneho zdravia

Mentálne zdravie vo firemnej praxi

Náročné požiadavky moderného pracovného prostredia často vedú k zvýšenému stresu, rastu úzkosti a vyššiemu riziku vyhoreniu zamestnancov.

Vyváženie osobných a profesionálnych povinností môže byť náročné a môže mať vplyv na mentálne zdravie a celkovo dosahovaný výkon.

Podpora a akceptácia

Pre firmy je životne dôležité, aby vytvorili podpornú a inkluzívnu kultúru, kde sa zamestnanci budú cítiť akceptovaní pri riešení problémov mentálneho zdravia bez strachu zo stigmy alebo akejkoľvek formy odsúdenia

Komplexný prístup

Náš rozvojový program pozostáva z 12 interaktívnych workshopov, z ktorých každý modul je precízne vytvorený tak, aby riešil rôzne aspekty mentálneho zdravia na pracovisku.

Počas celého programu účastníci získavajú praktické poznatky a schopnosti, rozvíjajú cenné zručnosti a získavajú prístup k zdrojom na podporu kultúry empatie a pracovnej pohody.

pre viac informácii nás kontaktujte

Prehľad workshopov

štruktúrovaný a prehľadný prístup k riešeniu problémov mentálneho zdravia na pracovisku

Workshop 1: Pochopenie mentálneho zdravia pri práci a v pracovnom prostredí

Tento základný workshop predstavuje účastníkom význam problematiky mentálneho zdravia na pracovisku. Účastníci získajú prehľad o dôležitosti problémov mentálneho zdravia a naučia sa rozpoznávať bežné príznaky a symptómy. Spoločne spoznajú a preskúmajú stratégie na vytvorenie a rozvoj akceptujúceho prostredia bez stigmatizácie, ktoré podporuje otvorenú komunikáciu

Workshop 2: Kultivácia podpornej a prosperujúcej kultúry na pracovisku

Účastníci spoznajú kľúčovú úlohu líderstva pri rozvoji podpornej kultúry na pracovisku. Tento workshop sa zameriava na empatické líderstvo, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zvládanie stresu a podporu vzájomnej akceptácie. Účastníci získajú praktické nástroje na vytvorenie prostredia, ktoré dáva do popredia mentálne zdravie a pohodu zamestnancov a zároveň podporuje rozvoj a odolnosť.

Workshop 3: Zvládanie stresu pri práci a na pracovisku

Zvládanie stresu je životne dôležité pre celkovú pohodu na pracovisku. Tento workshop sa zameriava na identifikáciu spúšťačov stresu a implementáciu osobných stratégií aktívneho zvládania stresových situácii. Účastníci si tiež zvýšia schopnosti ako rozvíjať odolnosť a zručnosti v oblasti krízového a stres manažmentu. Dôležitou súčasťou sú aj techniky a postupy seba-regulácie v stresových situáciách, s cieľom znižovania stresu na pracovisku.

Workshop 4: Aktívna integrácia pracovného a súkromného života

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je nevyhnutná pre udržanie mentálneho zdravia. Na tomto workshope sa účastníci naučia prijať flexibilitu práce a zároveň si osvoja schopnosti ako si stanoviť hranice, aby dokázali predchádzať vyhoreniu. Stratégie na vyváženie osobných a profesionálnych priorít a podpora osobného rastu umožnia účastníkom dosiahnuť väčšiu integráciu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Workshop 5: Ako zvládať negatívne vplyvy a výzvy

Účastníci rozvíjajú svoje schopnosti vyhodnocovať vplyv implementovaných stratégií mentálneho zdravia, postupy ako riešiť výzvy a aktívne rozvíjať vlastnú odolnosť. Tento workshop podnecuje rozvojové myslenie (growth mindset), aby sa účastníci dokázali efektívne orientovať v náročných situáciách alebo neúspechoch. Workshop výrazne podporuje tvorbu a rozvoj kultúry neustáleho zlepšovania.

Workshop 6: Podporujúci leadership a efektívne manažérske postupy

Manažéri zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore mentálneho zdravia. Tento workshop podporuje manažérov v lepšom chápaní a riešení problémov mentálneho zdravia a ukazuje ako ísť vlastným príkladom.  Manažéri získajú nový pohľad na rozpoznávanie a oceňovanie podporného líderstva. Účastníci získavajú zručnosti ako vytvárať pozitívny vplyv na pohodu svojho tímu.

ucelená štruktúra workshopov

workshopy sú voľne kombinovateľné - starostlivo sme pripravili sériu 12 interaktívnych workshopov, ktoré pokrývajú základné aspekty mentálneho zdravia a vybavujú zamestnancov a manažérov znalosťami a nástrojmi, ktoré potrebujú na podporu seba a svojich kolegov

Workshop 7: Efektívna komunikácia pre rozvoj mentálneho zdravia

Komunikácia zohráva kľúčovú úlohu pri adresovaní a riešení problémov mentálneho zdravia. Tento workshop poskytuje účastníkom zručnosti na vytvorenie dôverných komunikačných kanálov na zdieľanie obáv, podporuje manažérov, aby sa aktívne zapojili do podporných rozhovorov o mentálnom zdraví, a umožňuje zamestnancom stať sa aktívnymi poslucháčmi svojich kolegov.

Workshop 8: Vytvorenie podporného fyzického prostredia

Samotný fyzický pracovný priestor môže výrazne ovplyvňovať mentálnu pohodu. Tento workshop sa zameriava na porozumenie vplyvom existujúceho pracovného –  fyzického prostredia. Pre účastníkov je kľúčové vnímanie a pochopenie ako organizovať svoju prácu v súlade so začlenením ergonomických postupov pre pracovné pohodlie. Aktívna integrácia možností moderných kancelárskych priestorov a súvisiacich postupov na pracovisku otvára nové možnosti ako benefitovať z fyzického prostredia pracoviska.

Workshop 9: Benefity podpory a rozvoja mentálneho zdravia

Dôležitou súčasťou programu je workshop, ktorý poukazuje na pozitívny vplyv uprednostňovania mentálneho zdravia. Účastníci preskúmajú vplyvy a prínosy pri zvyšovaní produktivity, zlepšovaní kultúry na pracovisku a taktiež podpory lojality a angažovanosti zamestnancov. Okrem toho účastníci spoznajú ako iniciatívy v oblasti podpory mentálneho zdravia presahujú rozmer samotného pracoviska a pozitívne ovplyvňujú rodiny, komunity a spoločnosť ako celok.

Workshop 10: Informovanosť a vzdelávanie v oblasti mentálneho zdravia

V nadväznosti na základy stanovené v predchádzajúcich workshopoch sa počas tohto workshopu ponorí hlbšie do problematiky informovanosti a vzdelávania v oblasti mentálneho zdravia. Účastníci spoznajú spôsoby prirodzených rozhovorov o mentálnom zdraví a naučia sa ako podporovať porozumenie prostredníctvom rôznych tímov zamestnancov. Zároveň účastníci budú venovať možnostiam ako iniciovať firemné kampane v oblasti mentálneho zdravia, ktoré zvyšujú povedomie a povzbudzujú vzájomnú podporu.

Workshop 11: Prístup k zdrojom a podpore mentálneho zdravia

Vzájomná podpora a dostatok adekvátnych zdrojov zaujíma nenahraditeľnú úlohu pri mentálnom zdraví. Účastníci spoznajú dostupné zdroje a systémy podpory mentálneho zdravia. Tento workshop zdôrazňuje výhody zamestnaneckých asistenčných programov (EAP) a hotline – telefonických liniek pre podporu mentálneho zdravia. Workshop rozvíja a podporuje sebahodnotenie a proaktívne vyhľadávanie pomoci, čím rozvíja kultúru, v ktorej zamestnanci cítia podporu pri hľadaní pomoci.

Workshop 12: Inkluzívnosť a rozmanitosť v podpore duševného zdravia

Uznávajúc rôznorodé potreby a nároky zamestnancov, tento workshop skúma komplexnú prepojenosť a vplyv mnohých faktorov mentálneho zdravia. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť inkluzívne prostredie pre jednotlivcov s rôznym zázemím a potrebami, čím sa zabezpečí, že každý bude mať prístup k podpore mentálneho zdravia prispôsobenej jeho jedinečným skúsenostiam.

Nástroje

na stiahnutie - nástroje pre podporu mentálneho zdravia

stiahnite si voľne dostupné PDF, kde nájdete praktické informácie o podpore mentálneho zdravia - nástroje aplikovateľné z úrovne firmy, komunikačné stratégie, ale aj nástroje pre osobné inšpirácie

read more prejsť na nástroje

Benefity pre zamestnancov

 • Zlepšenie mentálnej pohody, mentálneho zdravia a zníženie úrovne stresu
 • Lepšia integrácia medzi pracovným a súkromným životom a nižšie riziko vyhorenia
 • Podporujúca a empatická kultúra na pracovisku
 • Zvýšená produktivita a angažovanosť zamestnancov

Benefity pre manažérov

 • Posilnené líderských schopností pri podpore mentálneho zdravia 
 • Lepšia komunikácia a schopnosti aktívneho vnímania a počúvania 
 • Posilnenie zamestnancov, aby dokázali dať prioritu aj mentálnej pohode 
 • Uznanie a oceňovanie podporného leadershipu

Benefity pre firmu

 • Zvýšená lojalita, stabilita a udržanie zamestnancov
 • Zlepšená kultúra na pracovisku a vylepšená dynamika tímu 
 • Pozitívny vplyv na celkový výkon a produktivitu 
 • Vylepšená reputácia firmy ako žiadaného zamestnávateľa

pre viac informácii nás kontaktujte

Urobte prvý krok k prosperujúcej kultúre na pracovisku

Dajte prioritu mentálnemu zdraviu a podporte svojich zamestnancov a manažérov, aby vytvorili pozitívne a podporujúce pracovné prostredie.
Kontaktujte nás a radi vám vysvetlíme všetky podrobnosti a dozviete sa viac o našom Programe rozvoja mentálneho zdravia a pohody.

Urobte prvý krok k podpore prosperujúcej a mentálne zdravej kultúry na pracovisku. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť pre vašu organizáciu a jej ľudí.

Flexibilné možnosti prispôsobenia

Náš prístup pri tvorbe tohto programu vychádza z presvedčenia, že každá firma má jedinečné potreby a priority. Preto ponúkame možnosti prispôsobenia na cielenie a upravenie programu tak, aby vyhovoval vašim špecifickým požiadavkám.

kontaktujte nás